Hanwha Kim Kyung-moon-ho coaching staff launched Yang Seung-kwan, head coach, Yang Sang-moon, pitching coach