Song Min-gyu, Wanted to Repay Coach Hwang Sun-hong